کار حسین هدایتی صادر شده است

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا اسدالله مسعودی مقام روز سه شنبه تو نخستین جلسه رسیدگی به پرونده ۳۱ متهم بانک تنخواه این یادداشت را اعلام کرد و افزود: بانک سرمایه سه گانه کیفرخواست دارد که با توجه بوسیله اینکه اتهام آنان باهم اتحاد کردن در اخلال در نظام اقتصادی کشور است این سه گانه کیفرخواست به رخ کلکسیون ای رسیدگی می شود.

وی افزود: ۳۱ متهم محتوی هشت مدیر بانک سرمایه و ۲۱ نفر از ارکان این بانک هستند و همچنین به اتهامات ارباب محمد هادی رضوی در این دادگاه تحقیق خواهد شد. 

مسعودی مقام امتداد عدل: تو شروع نماینده دادستان اتهامات رضوی را قرائت می کند و بعد اتهامات هشت مدیر بانک سرمایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی اضافه کرد: سه نفر از متهمان این بایگانی بوسیله نام های علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی قبلا محاکمه شده و برای آنان رای همچنین صادر شده است.

مسعودی مقام گفت: برخی موارد مندرج درون کیفرخواست درون صلاحیت این دادگاه حلق که از ضبط مجزا و برای رسیدگی به شعبه دوم کیفری دادگاه تهران ارجاع شده است. رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست مربوط بوسیله سیدمحمدهادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت کند.